Pharmacy 

(professional degree)

Admission Field 

Advisor

Administrative Pharmacy

Yao Wenbing, Shao Rong,

 Ma Aixia, Chu Shuzhen, 

Feng Guozhong, Chen Yongfa,

 Ding Jinxi,Liang Yi, 

Chang Feng, Cao Yang, 

Yu Zheng, Xue Huaifu, Xu Wei,

 Liu Yongjun, Li Yong, 

Li Yibing, Xu Xiaoyuan,

 Chen Zaiyu, Mao Ningying,

 Hou Yanhong, Yu Boyang, Lu Yun